ΑΝΕΤΟΙΜΗ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ GDPR.

Published: 31/05/2018
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή 25/5/2018 και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Κανονισμού.

read more  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Published: 28/04/2018
Πρόκειται για ένα εκτενέστατο νομικό πλαίσιο το οποίο πλέον αποτελεί τον βασικό πυλώνα προστασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, στον κόσμο. Οι νέοι κανόνες που εισάγει επηρεάζουν άμεσα επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται με αγορές ή πολίτες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο Κανονισμός GDPR ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018.

read more  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ TEHNODENT

Published: 02/02/2016
Η NOVITASCERT ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης της εταιρίας TEHNODENT Co. Ltd. με ISO 13485 για το “Σχεδιασμό, την Παραγωγή και Διάθεση Οδοντιατρικών Προϊόντων” καθώς και την πιστοποίηση με CE βάση της 93/42/ΕΟΚ των προϊόντων Κατηγορίας Ι από τον ΕΟΦ και των προϊόντων κατηγορίας ΙΙa από τον Κοινοποιημένο Φορέα για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα ΕΚΑΠΤΥ.

read more  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

Published: 07/12/2015
Το International Accreditation Forum (IAF) και ο International Organization for Standardization (ISO) καθόρισαν την μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του ISO 9001:2015 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Προτύπου, δηλαδή η μεταβατική περίοδος λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018.

read more  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015

Published: 07/12/2015
Το International Accreditation Forum (IAF) και ο International Organization for Standardization (ISO) καθόρισαν την μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του ISO 14001:2015 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Προτύπου, δηλαδή η μεταβατική περίοδος λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018.

read more  

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΌΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΊΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΆΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓ. ΑΣΤΕΡΩΝ - ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Published: 23/11/2015
Η Επιθεώρηση Κατάταξης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις τροποποιήσεις αυτών που αφορούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια με βάση την Υ.Α. 216/08-01-2015 για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων και την Υ.Α. 21185/13-10-2014 αντίστοιχα για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.

read more  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Published: 08/10/2015
Σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) ο οποίος επικαιροποίησε το σύνολο της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένουςο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, ενώ στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.

read more  

CPM METHOD ΜΈΤΡΗΣΗ ΕΠΊΔΟΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ

Published: 10/09/2015
Τι είναι η Μέθοδος Μέτρησης Εταιρικής Επίδοσης (CPM Method). H Μέθοδος CPM είναι ένα εργαλείο Μέτρησης της Εταιρικής Επίδοσης (Corporate Performance Measurement), σε συγκεκριμένους τομείς, ζωτικούς για την λειτουργία καθώς και την εικόνα της επιχείρησης. Οι τομείς αυτοί είναι:

read more  

ISO 39001:2012 ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ GRGENESIS

Published: 10/09/2015
Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας GRGENESIS είναι μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το νέο πρότυπο για την Οδική Ασφάλεια ISO 39001:2012. Το πρότυπο ISO 39001 αναπτύχθηκε μετά από κοινή πρωτοβουλία κυβερνήσεων, φορέων σχετικών με την οδική ασφάλεια και εταιρειών, με σκοπό την μείωση των σοβαρών τραυματισμών και θανάτων από τροχαία ατυχήματα και θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για ένα οργανισμό που αποφασίζει να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας.

read more  

ISO 39001 ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

Published: 10/09/2015
ISO 39001:2012 Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας Τι είναι το ISO 39001

read more  

ΥΠΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ 1348

Published: 10/09/2015
Η Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004) καθορίζει τις απαιτήσεις για την τήρηση ενός συστήματος αρχών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων με σκοπό τα προϊόντα να μην αλλοιώνονται και να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα τους από τη στιγμή που παραλαμβάνονται από τον προμηθευτή έως τη στιγμή που παραδίδονται στον πελάτη.

read more  

ΕΝ 13015 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΩΝ - ΚΥΛΙΟΜΈΝΩΝ ΚΛΙΜΆΚΩΝ

Published: 10/09/2015
Η εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 13015 διασφαλίζει ότι οι οδηγίες για την συντήρηση των ανελκυστήρων και των κυλιομένων κλιμάκων, διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και με επαγγελματική μέθοδο.

read more  

ISO 22716 ΟΡΘΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΏΝ

Published: 10/09/2015
Το ISO 22716 είναι ένα διεθνές πρότυπο που περιγράφει τις απαιτήσεις και παρέχει τις οδηγίες εφαρμογής ορθών πρακτικών στη βιομηχανία καλλυντικών προϊόντων. Εφαρμόζεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πρώτων υλών καλλυντικών προϊόντων και τελικών προϊόντων, αλλά και στη αποθήκευση, μεταφορά και διανομή έτοιμων καλλυντικών προϊόντων.

read more  

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΡΟΦΊΜΩΝ BRC-IFS

Published: 10/09/2015
Απαραίτητη προϋπόθεση για τις ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων που σκοπεύουν να επεκταθούν σε αγορές του εξωτερικού είναι η πιστοποίηση τους σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα BRC ή/και IFS. Η NOVITAS σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης QMS CERT και τον Οργανισμό NSF, αξιολογεί την επιχείρησης σας με σκοπό την χορήγηση πιστοποιητικού BRC/IFS.

read more  

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Published: 10/09/2015
Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 Σύστημα Αρχών & Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρήσεων;

read more  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΆΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Published: 10/09/2015
Με τον όρο “ιατροτεχνολογικό προϊόν” (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) νοείται κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, υλικό ή άλλο είδος, χρησιμοποιούμενο μόνο ή σε συνδυασμό, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού που απαιτείται για την ορθή του λειτουργία, το οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιείται στον άνθρωπο για σκοπούς:

read more  

ISO 13485 ΚΑΙ CE ΓΙΑ ΤΗΝ HEIM LTD

Published: 10/09/2015
Η Novitascert ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία της πιστοποίησης της εταιρείας HEIM Ltd. με βάση τα πρότυπα ISO 13485 και ISO 9001 καθώς και τη διαδικασία για τη λήψη σήματος CE με βάση τις απαιτήσεις της MDD, Κοινοτικής Οδηγίας για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα 93/42/EEC.

read more  

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΊΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΜΑΣ, ΒΕΛΤΙΏΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΑΣ

Published: 10/09/2015
Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση μας σε νέο και πιο σύγχρονο χώρο. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στις νέες μας εγκαταστάσεις στην οδό Εφέσου 4, στην Νέα Φιλαδέλφεια.

read more  

ΤΕΤΡΑΠΛΉ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ SECURITY

Published: 10/09/2015
OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801 «Πιστοποίηση Συστήματος για την Υγεία & Ασφάλεια εργαζομένων» Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για το προσωπικό που εργάζεται στον κλάδο της Άοπλης Ασφάλειας (Security) δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια διότι εξαρτώνται από την δραστηριότητα και τις απαιτήσεις του πελάτη. Ενδέχεται να είναι διαφορετικοί για κάθε έργο που αναλαμβάνει η εταιρεία και μερικές φορές ασυνήθιστοι. Για τον λόγο αυτό, απαιτούνται ενέργειες αναγνώρισης κινδύνων, πρόληψης και λήψη μέτρων που θα προφυλάσσουν στον μέγιστο βαθμό το απασχολούμενο προσωπικό από τους κινδύνους που πιθανώς εκδηλωθούν.

read more