ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2015


Published: 07/12/2015

Το International Accreditation Forum (IAF) και ο International Organization for Standardization (ISO) καθόρισαν την μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του ISO 14001:2015 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Προτύπου, δηλαδή η μεταβατική περίοδος λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018.

Το Ε.ΣΥ.Δ., ως πλήρες μέλος της ΕΑ και της IAF, υιοθετεί την περίοδο μετάβασης των τριών (3) ετών για την πλήρη εφαρμογή του ISO 14001:2015. Συνεπάγεται ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά ISO 14001:2015 δεν θα ισχύουν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (15.9.2018). Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

Προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα έκδοση του προτύπου και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου IAF ID 10:2015 (Transition Planning Guidance for ISO 14001:2015), το Ε.ΣΥ.Δ. αποφάσισε τα κάτωθι:

  1. Μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2017 οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά (νέες πιστοποιήσεις / επαναπιστοποιήσεις) αποκλειστικά σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.
  2. Οι φορείς πιστοποίησης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους πιστοποιημένους οργανισμούς που κατέχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 ώστε να προβούν σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές του συστήματος διαχείρισης τους και να εξασφαλίσουν την έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών τους πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
  3. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (15 Σεπτεμβρίου 2018), δεν επιτρέπεται η διατήρηση σε ισχύ διαπιστευμένων πιστοποιητικών ως προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ: +30 210 2619728 ή στο email: info@novitascert.com