Σήμανση CE - Πιστοποίηση Προϊόντων


Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης προϊόντων από Κοινοποιημένους Φορείς & Εργαστήρια για τις παρακάτω οδηγίες:

Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων από Κοινοποιημένο Οργανισμό για την οδηγία:

Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων από Κοινοποιημένο Οργανισμό για τις οδηγίες:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@novitascert.com ή στ τηλέφωνο +30 210 2619728.