Επιβεβαίωση GMP's


Επιθεώρηση με σκοπό την επιβεβαίωση εφαρμογής από την επιχείρηση της Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practice – GMP) σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22716:2007 Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines on Good Manufacturing Practices.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@novitascert.com ή στ τηλέφωνο +30 210 2619728.