Περιοδικοί Έλεγχοι


O εξοπλισμός (ανυψωτικά μηχανήματα, εξοπλισμός υπό πίεση, κ.α.) πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικές επιθεωρήσεις μέσα από τις οποίες εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του.

Η NOVITASCERT σε συνεργασία με τον Φορέα QMSCERT διαθέτει καταρτισμένους και εγκεκριμένους επιθεωρητές για εκτέλεση αρχικών και περιοδικών ελέγχων σε:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@novitascert.com ή στ τηλέφωνο +30 210 2619728.