Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων


Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων για φυσικά πρόσωπα, σε συνεργασία με Διαπιστευμένο Φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@novitascert.com ή στ τηλέφωνο +30 210 2619728.